TARİHÇE          

Atatürk Üniversitesi, yaklaşık 2000 m. yükseklikte bir yayla şehri olan Erzurum`da Türkiye`nin ilk beş üniversitesinden biri olarak kurulmuş ve elli yıllık tarihi boyunca adına lâyık bir gelişme göstermiştir. Diğer yandan 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Eğitim Enstitüsü adıyla kurulup Ali Ravi İlkokulu binalarında eğitim öğretime başlayan Eğitim Enstitüsü, 1963 yılında bugünkü yoncalık yerleşkesine taşınmış; 2 yıl olan eğitim süresi 1967-68 öğretim yılında 3 yıla çıkarılmıştır. 1973`te Atatürk’ün en yakın silah arkadaşlarından Kâzım Karabekir’in adını alarak  onun eğitimci kişiliğini yaşatan Eğitim Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyetini hedefine ulaştıracak  nesilleri güvenle yetiştirme işlevine katkı sağlamıştır (Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü arma olarak çift başlı Selçuklu Kartalını seçmiştir). Enstitü, 1979`da 4 yıllık Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüş; 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girmesi ile de Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile birleştirilmiştir. Bu birleşme, Cumhuriyetimizin kurulmasında çok önemli olan iki büyük kişiliğin iş birliğini, Türk bilim ve eğitim hayatında somutlaştıran bir kurumun doğmasını sağlamış, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesini oluşturmuştur. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi hem yarım asırlık bilimsel birikimin hem de Öğretmen Okullarının kuruluş tarihinden başlayan- yüz elli dokuz yıllık öğretmen yetiştirme geleneğinin gücüyle çağdaş ve köklü bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Bilimi tek yol gösterici olarak kabul eden, üniversite mantığını öğretmen idealizmi ile birleştiren kurum, Atatürk`ün gösterdiği hedefe koşan ve koşturan eğitim ordusuna yapacağı katkı için her imkânı değerlendirerek teknolojik donanımlarla çağdaş ve üstün nitelikli bir eğitim fakültesi olma yolunda büyük bir gelişme göstermiştir. Sürekli olarak eğitimin niteliğini artırma çabası içinde olan Fakültemiz,  ilk aşamada  eğitim anlayışını kurumsallaştırmaya yönelik   bir stratejik plan hazırlamıştır. Bu planda vizyonumuz (öz ülkümüz) “Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bir fakülte olmak” biçiminde ifade edilmiştir. Bu ifadede belirlenen niteliklere ulaşmak için başta eğitim anlayışı olmak üzere eğitimin fiziksel donanımdan öğretim programlarına kadar her boyutu gözden geçirilmiş; bilimsel ölçütlere göre sürekli iyileştirme anlayışı benimsenmiştir. Bu süreçte  “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, “Aktif Eğitim”, “İşbirliğine Dayalı Eğitim”, “Ezbersiz Eğitim”, “Öğrenmeyi Öğrenme”, … gibi kavramlar esas alınmış;  “Öğrenci Merkezli Eğitim” anlayışının yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Atatürk Üniversitesinin kabul ettiği tek yol gösterici bilimdir. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi ise bilimi öğretmenlik duygularıyla birleştirip cumhuriyeti yaşatacak sonsuz gücün oluşmasına katkı sağlamayı, Atatürk aydınlığını Türkiye’mizin yarınlarına taşımayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz, Fakültemizde öncelikle bu ortak amaç etrafında birleşirler. Mezunlarına önemli oranda istihdam olanağı sağlayan bir eğitim kurumunda öğrenim görmenin güveniyle önce görev bilinci ve sorumluluğu, sonra da bu sorumluluğu yerine getirebilecek bilgi, beceri ve değerlerle  ile donanırlar.  

MİSYON VE VİZYON

Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları)  kazanmış öğretmenler yetiştirir. Genel eğitim ve özel öğretim alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapar, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslar arası yayın ortamlarında yayımlar ve sonuçların  toplum yararına kullanılması için çaba sarf eder. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunur, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanır. Lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirir. Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili etkinlikleri destekler. Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunur. Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen gösterir. Eğitim kurumlarının ve toplumun spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunur. Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bir fakülte olmak. DEĞERLERİMİZ Ulusal değerlere bağlılık, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, Öz saygı ve insana saygı, Hoşgörü, Emeğe saygı ve başarıyı takdir, Açıklık ve doğruluk, İnsan kaynaklarımıza güven, Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma, Şikâyet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama, Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık, Adalet ve özgürlükten yana olma, Ahlâkî değerlere bağlılık, Bilimsellik, Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uygunluk, Görev bilinci ve sorumluluğu, Doğaya saygı, Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme, Bireylerin inisiyatif kullanması, Alçak gönüllülük, Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme, Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma, Katılımcı ve paylaşımcı olma, Kurumunu benimseme ve temsil etme, Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli eğitim anlayışı, Yaratıcılık ve üretkenlik, Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim, Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme. GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ Kalite Yönetiminin; a) İdarecilerden (dekan, dekan yardımcıları, fakülte sekreteri, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve idare müdürleri) Beklentileri Yönetim kadrosunun her birinin görev tanımlarında belirtilmiş olan görev ve sorumluluklarının yanı sıra akreditasyon çalışmalarına da etkin olarak katılmaları, Çalışanlara yakın ve yardımcı olacağı duygusunu vermek amacıyla programsız ziyaretlerde bulunmaları, Birimler arasında eşgüdüm ve düzenli çalışmayı sağlayacak ekip çalışması yapmaları, kendi  birimlerini yönlendirmeleri ve çalışanlara liderlik etmeleri, Birimlerindeki süreçleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütmeleri, fakültenin stratejik plânını tüm bireylerle paylaşmaları ve onları güdülemeleri, Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, Kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda öğrencilere destek olmaları, Sorumlu oldukları birimlerdeki fiziksel donanımın ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaları, kalite bilincini yaygınlaştırmaları, Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf içi ve sınıf dışı ortamların eğitime en üst seviyede yardımcı olacak şekilde düzenlenmesini sağlamaları, Her düzeydeki insan ilişkilerinin, eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaları, Birimlerindeki çalışanlar ve öğrenciler üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaları, Tüm çalışanlara ve öğrencilere adil davranmaları, Çalışanların ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun ortamlar hazırlamaları. b) Öğretim Elemanlarından Beklentileri Fakültedeki akreditasyon çalışmalarına etkili bir biçimde katılmaları, Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere  uyum göstermeleri, Eğitim-öğretimin, amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaları, Dersin amacını, içeriğini, uygulanacak yöntem ve teknikleri (ödev, proje, araştırma, inceleme, gösterim, düz anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay, panel, deney vb.), derste kullanılacak kaynakları ve değerlendirme şekillerini dönem başında belirleyerek öğrencileri bilgilendirmeleri, Öğretim ortamlarında sağlıklı bir öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için uygun yöntemlerle geri bildirim yapmaları, Öğretmenliği olmuş bitmiş bir iş olarak değil, sürekli geliştirilmesi gereken bir meslek olarak benimsemeleri ve benimsetmeleri, Öğretim süreçlerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, dersi öğrenci etkinliklerini arttırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleriyle işlemeleri ve öğretim süreçlerini araç-gereç ve materyallerle zenginleştirerek ilgi çekici hale getirmeleri, Bilimi topluma yayarak, bilim toplumunun oluşmasına katkıda bulunmaları, Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin etkili ve verimli öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğunun bilincinde olmaları, Nitelikli bir eğitimin sürdürülebilmesi için akademik çalışmalara aktif olarak katılmaları ve gelişmeleri takip ederek kendilerini sürekli yenilemeleri, Öğrencilerin eğitsel, bilimsel, sosyal ve kültürel sorunlarıyla olduğu gibi kişisel sorunlarıyla da  yakından ilgilenmeleri ve onlara rehberlik etmeleri, Kalite bilincinin oluşmasına ve bunun bir yaşam tarzı olarak benimsenmesine katkıda bulunmaları, Yükseköğretim dışındaki özel ve kamu kurumlarında gereksinim duyulan alanlarda eğitim etkinliklerini gerçekleştirmede aktif rol almaları, Öğrenen organizasyon olarak Fakültemiz kültürünün benimsenip geliştirilmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunmaları, Öğrencilerin; sorgulama, bağımsız düşünebilme, bilgi ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaları, Öğrencilerin; bilimsel araştırmalarını kişisel ve/veya ekip halinde yapıp projeler geliştirmelerini, bilgilerini hayatla ilişkilendirmelerini, eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayıcı etkinliklerde bulunmaları, Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine  yardımcı olmaları, Türkçe’yi doğru ve güzel kullanmaları ve bu konuda duyarlı davranmaları, Fakültemizin amacına uygun olarak,öğrencilerin; hizmet öncesi eğitim sürecinde edinmiş oldukları teorik bilgi ile uygulamanın sentezini yaparak bilgiyi içselleştirmelerine yardımcı olmaları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile yakın bir ilişki içinde olmaları, dindikleri deneyimleri araştırma ve eğitim etkinliklerinde kullanmaları, En olumsuz koşullarda dahi (öğrenci mevcudunun fazla olması, araç-gereç ve materyal eksikliği, öğrencilerde motivasyon düşüklüğü vb.) etkili bir eğitimi gerçekleştirebilecekleri yolunda köklü bir inanca ve bilince sahip olmaları, Okul uygulamalarını (Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik Uygulaması) öğretmen yetiştirme programının temel unsuru olarak benimsemeleri, Okul uygulamalarında görev alan öğretim elemanlarının okullarda seminer, konferans, panel, çalışma grubu (workshop) gibi etkinliklerde bulunarak okulların gelişmelerine katkı yapmaları, Etik değerlere sahip, onurlu, kişisel ve mesleki davranışlarıyla öğrencilere örnek olmaları, Eğitim-öğretim sürecindeki uygulamaları aynı zamanda bir araştırma etkinliği olarak tasarlayıp, mevcut öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine katkıda bulunmaları, Öğretimde asıl amacın, öğrencilerin öğrenme kapasitelerinin artırılması olduğunun bilincinde olmaları. c) Öğrencilerden Beklentileri   Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere  uyum göstermeleri, Ödev, proje, araştırma ve tartışma gibi bireysel ya da grup çalışmalarını eğitim sürecinin temel etkinlikleri olarak benimsemeleri, Özgüvenli, insan merkezli düşünen, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, araştırmacı ve bilimsel okur-yazar olan, sürekli kendini yenileyen bireyler olmaları, Fakülteden mezun olmanın öğretmen olmak anlamına gelmediğini kavramaları ve öğretmenliğin sürekli geliştirilmesi gereken bir meslek olduğunu algılamaları, Türkçemizi doğru ve güzel kullanmaları ve bu konuda duyarlı davranmaları, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemeleri, Fakültenin misyon, vizyon ve değerlerini paylaşmaları, Fakültenin sosyal etkinliklerine aktif olarak katılmaları, Öğrenmenin bireysel bir etkinlik olup ancak kendi çabalarıyla mümkün olabileceğini anlamaları, Kendi alanları, öğretmenlik mesleği ve genel kültürle ilgili gelişmeleri ve yayınları (kitap, dergi, internet vb.) takip etmeleri, Kendi alanları ve öğretmenlik mesleği ile ilgili her türlü kongre, seminer, konferans, panel, açık oturum vb. etkinliklere katılmayı alışkanlık haline getirmeleri, Sürekli öğrenmeyi hayatta mutlu olmanın kaynağı olarak benimseyen bir anlayışa sahip olmaları, İstenmeyen davranışlardan sakınma yönünde çaba göstermeleri, Okul uygulamalarını (Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik Uygulaması) öğretmen eğitiminin temel unsuru olarak benimsemeleri, Ön yargılardan uzak geniş bir bakış açısına sahip olmaları, Öğretimde asıl amacın öğrencilerin kendi öğrenme kapasitelerinin artırılması olduğunun bilincinde olmaları. d) Çalışanlardan (Memur ve Hizmetliler) Beklentileri: Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere  uyum göstermeleri, Görevlerinin gereklerini yerine getirecek sorumluluğun bilincinde olmaları, Fakültenin misyon, vizyon ve değerlerini paylaşmaları, görevlerini bu doğrultuda yapmaları, Kurum içi iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaları, Kendilerini geliştirme yönünde gayret göstermeleri.